O Stowarzyszeniu

W marcu 2019 roku powstało Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Częstochowskiej

Ze statutu stowarzyszenia:
1.    Celami  Stowarzyszenia są:
1)    Działania mające na celu poprawę sytuacji kobiet, wspieranie i promocja inicjatyw kobiet, ich przedsiębiorczości.
2)    Działania na rzecz zwiększenia aktywności kobiet i ich udziału w życiu publicznym.
3)    Pomoc w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji umożliwiających kobietom czynny udział w życiu społecznym i publicznym, w tym politycznym.
4)    Działania  na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach życia.
5)    Propagowanie samokształcenia kobiet.
6)    Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania ochrony praw dziecka.
7)    Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji, w tym udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
8)    Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
9)    Promocja kultury i sztuki. Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
10)    Działalność na rzecz ekologii i zrównoważonego rozwoju.
11)    Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej.
12)    Przeciwdziałanie izolacji osób i rodzin wynikającej z istniejących niekorzystnych układów rodzinnych i środowiskowych.
13)    Działania przeciw uzależnieniom i patologiom społecznym.
14)    Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym ich wypoczynku.
15)    Działania na rzecz osób starszych, ich rozwoju i wsparcia.
16)    Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
17)    Promocja i organizacja wolontariatu, w tym współpraca i wzajemna pomoc także na rzecz członków Stowarzyszenia.
18)    Działalność charytatywna.
19)    Upowszechnianie kultury fizycznej i aktywnego wypoczynku, sportu, rekreacji  i turystyki.
20)    Udzielanie pomocy w rozwiązywaniu spraw życia codziennego poprzez informację, pomoc prawną, socjalno-bytową oraz współdziałanie w organizowaniu działalności społecznej, gospodarczej i kulturalnej.
21)    Działalność na rzecz ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego.