OHP też wspiera kobiety

Obok Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie na regionalnym rynku pracy działają także inne instytucje, które wspierają kobiety pozostające poza zatrudnieniem. Należą do nich Ochotnicze Hufce Pracy – Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży (CEiPM) wraz z podległymi placówkami: Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej (MCIZ), Klubem Pracy (KP), Młodzieżowym Biurem Pracy i jego filiami (MBP), Młodzieżowym Centrum Kariery (MCK). Wszystkie wspomniane jednostki realizują zadania z zakresu rynku pracy, w tym informacji i poradnictwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy. Należy podkreślić, że oferta Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży skierowana jest głównie do młodzieży uczącej się, poszukującej pracy i bezrobotnej w wieku od 15 do 25 lat.

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej i Młodzieżowe Centrum Kariery realizują kompleksowe zadania poradnictwa i informacji zawodowej na rzecz młodzieży z lokalnych środowisk w oparciu o doświadczenia i bazę programową już funkcjonujących w OHP jednostek.

Klub Pracy jest natomiast miejscem spotkań osób bezrobotnych i poszukujących pracy, które mają szansę nabycia niezbędnych umiejętności do aktywnego poszukiwania pracy.

Młodzieżowe Biuro Pracy i jego filie zajmują się pozyskiwaniem i gromadzeniem ofert pracy krótkoterminowej, tymczasowej i stałej dla uczniów, udzielaniem informacji na temat możliwości zdobycia zawodu, ukończenia kursów zawodowych oraz możliwości przekwalifikowania.

Prowadzą również pośrednictwo pracy w formie indywidualnej. Organizują także niezwykle popularne giełdy i targi pracy. Inicjują i przygotowują wyjazdy młodzieży w ramach wakacyjnych hufców pracy

Dostęp do usług oferowanych przez Młodzieżowe Biura Pracy jest nieodpłatny i dobrowolny. Z usług Młodzieżowego Biura Pracy korzystają głównie uczniowie i studenci, ale także osoby dorosłe, bezrobotne i poszukujące pracy.

Zgodnie z wytycznymi ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży realizuje również pośrednictwo pracy za granicą.

 

Dane adresowe jednostek podległych

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Częstochowie:

CEiPM w Częstochowie

42-200 Częstochowa, Al. Niepodległości 20/22
tel./fax: 34 363-30-58

MBP w Częstochowie
42-200 Częstochowa, Al. Niepodległości 20/22
tel./fax: 34 363-30-87

Filia MBP w Lublińcu

42-700 Lubliniec, ul. Piłsudskiego 9
tel.: 34 356-12-50

Kluby Pracy w Częstochowie

42-200 Częstochowa ul. Szymanowskiego 15
tel.: 34 361-22-02, pokój 315

Klub Pracy w Koniecpolu

Koniecpol ul. Rzeczna 29 (przy GICZ)
tel.: 34 355-14-12

MCIZ w Częstochowie

42-200 Częstochowa, Al. Niepodległości 20/22

tel./fax: 34 363-72-92

MCK w Myszkowie

42-300 Myszków, ul. Helenówka 1

tel.:34 313-32-33

MCK w Lublińcu

42-700 Lubliniec, ul. Piłsudskiego 9

tel.: 34 356-12-50